Mist u content? Hebt u een vraag of opmerking?

logo1 logo1 logo1
Home > Disclaimer >

Disclaimer / voorwaarden Berkvens BIM bibliotheek

Lees deze mededeling aandachtig door voordat u de Berkvens BIM bibliotheek download en gebruikt.

Algemeen

Door toegang te zoeken tot de download functie op de Berkvens website accepteert u dat u bent gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden, en dient u deze gebruiksvoorwaarden elke keer als u de download functie benadert, opnieuw te bekijken. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze download functie.

U komt met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze Berkvens BIM bibliotheek.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Copyright. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, software en andere content in deze Berkvens BIM bibliotheek zijn eigendom van Berkvens B.V.

Het is u toegestaan deze BIM bibliotheek door te bladeren en te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, te gebruiken in samengestelde BIM modellen van gebouwen, alsmede te verspreiden onder uw medewerkers. Geen enkele reproductie van welk deel van deze BIM bibliotheek dan ook, mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site ('framing') of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Inhoud

De informatie in de BIM modellen is met zorg samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Elke aansprakelijkheid van deze Berkvens bibliotheek, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van ons en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het gebruiken en toepassen van deze bibliotheek, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voor zover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden en de BIM bibliotheek.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze bibliotheek aan te brengen of de toegang tot deze bibliotheek te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten. Indien u tijdens het downloaden ingelogd bent in ‘mijn berkvens’, zullen wij u (voor zover mogelijk) op de hoogte houden van nieuwe versies en wijzigingen van deze bibliotheek. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan slechts voor het geven van informatie aangaande wijzigingen in de BIM bibliotheek of andere BIM gerelateerde onderwerpen.

Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt u dan contact op met Berkvens via bim@berkvens.nl.

INLOGGEN BIM DOWNLOADS